Indberetning af fisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
Medlemmer
Regler
Kort salgssteder
Deutsch
Galleri
Tilmelding
Fangstrapporter 2002-20
Kort
Links

 

 

 

 

 

KONSORTIET RIBE VESTERÅ 2020

www.ribe-vesteraa.dk

 

FORMÅL

At sikre fortsat fiskeri for både lokale samt udenbys/udenlandske lystfiskere i Ribe Vesterå.

 

ANTAL LYSTFISKERE

Der vil maks. blive solgt 250 seniorkort til en pris af 1300 kr. pr. stk. samt 30 juniorkort til en pris af 350 kr. pr. stk.

Der er for seniorkortsløsere mulighed for vederlagsfrit at låne et gæstekort, se yderligt under regler for sportsfiskeri. Giver ikke ret til at hjemtage laks.

Der ud over råder ejeren over 4 familiekort samt 2 gæstekort.

Juniorkort kan købes af alle under 18 år.

Medlemmer kommer i første række ved salg af kort det efterfølgende år, eventuelt ikke indløste kort vil blive solgt efter den 1. marts.

Ejer vil være bundet af aftalen sålænge salget af årskort er på 250 stk. Aftalen vil kunne ophøre med udgang af hvert år, hvis kortsalget ikke når 250 stk.

Ved afholdelse af fiskekonkurrence, vil der være salg af dagkort.

 

OMRÅDER HVOR DER MÅ FISKES

Der må fiskes i Hjortvad Å fra jernbanebroen og til sammenløbet ved Vesteråen.16/4 til 31/10

Der må fiskes i Stampemølleåen fra turbinen og til sammenløbet ved Vesteråen. 16/4 til 31/10

Der må fiskes i Vesteråen fra de 3 sluser i Ribe By, og til åen løber i havet.16/4 til 31/10

Der må fiskes i den gamle åslynge ved Petersholm. 16/4 til 31/10

Der må fiskes i den gamle åslynge syd for Bjerrumvej, hele året.

 

REGLER FOR SPORTSFISKERI

Behandel andre fiskende som man forventer andre skal behandle en selv, hold rimelig afstand, ved tvivlstilfælde, aftal fiskeriet indbyrdes.

Der må kun fiskes med stang og krebsebrik, i hovedløbet en stang pr. kort, i den gamle åslynge med op til 3 stænger, når disse er forbundet med hinanden i samme stangholder

Der må fiskes med krebsebrikker når dette ikke genere andre fiskende, dvs at krebsebrik skal vige for andre fiskende.                      

Laks: Kvoter, regler og laksestop offentliggøres på hjemmesiden og i kasserne ved åen, du er pligtig til at holde dig orienteret om kvoter før du hjemtager laks.

Alle laks skal rapporteres senest dagen efter fangst både hjemtagende og genudsatte

Alle havørred bedes indrapporteres samme sted, så vi undgår at der kommer kvote på dem også

Seniorkortsløsere må vederlagsfrit og under opsyn, lade et barn under 12 år fiske med en stang, i umiddelbar nærhed af sig selv. Giver ikke ret til at hjemtage laks.

Der kan vederlagsfrit til seniorkortsløsere, udstedes max 3 gæstekort pr. år, dog ingen i april måned, kortene skal bestilles og skal hentes hos Ribe Jagt og Fiskeri Industrivej 68 Ribe tlf.76 88 98 88. Den enkelte gæst kan max låne kortet 3 gange pr. år, kortet giver ikke ret til at hjemtage laks.

Man skal fiske i respekt for fiskeriloven, overholde lokale fredningstider, genudsætte fisk der ikke bruges til menneskeføde, nedfaldsfisk er dårlig spisefisk..

Der må fiskes fra bredden, og ved vadning, dog skal man respektere private haver.

Der må fiskes fra båd eller flydering opankret så tæt ved bredden så mulig. Fiskeri fra båd eller flydering, skal vige for fiskere fra samme bred, hvor man er opankret. I den gamle åslynge syd for Bjerrumvej, er der ikke opankrings pligt.

I Den Gamle Åslynge skal gedder over 80 cm og karper genudsættes

Parkering skal ske efter færdselsloven.

Adgang til fiskevandet skal foregå efter fiskeriloven.

Enhver har ret til kontrol af andre fiskende mod forevisning af eget kort, og bortvise ikke korthavere.

Overtrædelse af gældende regler kan medføre inddragelse af kortet.

 

 

 

Fiskeri i vandløb, der løber ud i Vadehavet

§ 2. I de vandløb, der løber ud i Vadehavet, er fiskeri med

stang og snøre ikke tilladt i perioden fra den 1. november til

og med den 15. april. Dog er fiskeri i søer, som er en del af

vandsystemet, tilladt hele året.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter rådgivning fra

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer

dispensere fra stk. 1.

Stk. 3. I de i stk. 1 nævnte vandløb er fiskeri med ruser

ikke tilladt i perioden fra den 16. oktober til og med den 31.

juli.

Stk. 4. Uanset stk. 3, er det tilladt at anvende ruser til erhvervsmæssigt

fiskeri i perioden fra den 1. juni til og med

30. november for personer, der har særskilt tilladelse hertil i

henhold til bekendtgørelsen om betingelserne for erhvervsmæssigt

fiskeri af ål i saltvand og ferskvand.

Stk. 5. Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som

agn.

Stk. 6. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må

være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.

Stk. 7. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen,

jf. dog stk. 8, 2. pkt..

Stk. 8. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer

er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der

ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager,

når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12

eller en enkeltkrog, der er mindre.

Stk. 9. Stk. 6-8 gælder ikke i søer, som er en del af vandsystemet.

Fredning af laks og ørred

§ 3. I Vadehavet er laks (salmo salar) og ørred (salmo

trutta) fredet i perioden 15. september - 28. (29. ) februar.

Stk. 2. I Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø er

laks fredet hele året.

Stk. 3. Fangede laks og ørred skal straks genudsættes i frit

vand, så vidt muligt i levende tilstand. Udsætningen skal ske

på en sådan måde, at de ikke genfanges af redskabet.

§ 4. I vandsystemerne Varde Å, Sneum Å, Konge Å, Ribe

Å, Brede Å og Vidå er laks fredet hele året.

Stk. 2. Fangede laks og ørred skal straks genudsættes i frit

vand, så vidt muligt i levende tilstand. Udsætningen skal ske

på en sådan måde, at de ikke genfanges af redskabet.

§ 5. Uanset § 4 kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning

og efter rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet,

Institut for Akvatiske Ressourcer, meddele tilladelse til et

begrænset fiskeri og landing af laks til en åben sammenslutning

af fiskeriberettigede. En tilladelse kan meddeles til fiskeri

og landing af et bestemt antal laks (laksekvote) i de i §

4 nævnte vandløb i perioden fra den 16. april til og med den

31. oktober.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen fastsætter laksekvoten, jf.

stk. 1, og særlige vilkår for en tilladelse efter stk. 1 på

bag-grund af rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut

for Akvatiske Ressourcer samt under hensyn til forvaltning

af målsætningerne for de internationale naturbeskyttelsesområder,

jf. § 10 d i fiskeriloven.

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal hvert år

indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest den 15. januar.

 

 

 

 

 

 

 

Vejret og vandstanden udenfor slusen i Ribe

 

 

Vandstand i byen

 

Vandstand inden for slusen

 

 

Danskfiskekort.dk

 

 

Højvandskalender

 

 

Ål sælges

Ring på telefon

75 41 06 57

Store ål 160 kr. pr kg

Stege ål 150 kr. pr kg

levende vægt.

 

 

 

 

 

Konsortiet Ribe Vesterå v. Gert Mikkelsen