Indberetning af fisk

 

   
             
 

 

 

Home
Medlemmer
Regler
Kort salgssteder
Deutsch
Galleri
Tilmelding
Laks regler og kvote
Fangstrapporter 2002-20
Kort
Links

 

Indberetning af laks og havøredder

 

 

 

 

 

Laksefordeling 2018

Der er i år tildelt 200 laks til Ribe åsystem, 5 laks til B vand, og 195 stk. delt i 2 grupper: 110 stk. på 75 cm. eller derunder og 85 stk. over 75 cm.

Der indføres stop når sammenslutningerne har modtaget oplysning om at der er hjemtaget 108 laks på 75 cm. eller derunder og 83  laksover 75 cm.

Senest kl 24:00 samme dag laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Ribe Å Sammenslutningerne i hænde. Herefter skal oplysninger om fangstdato og antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på en hjemmeside på internettet. I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres, om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Jeg har i løbet af 2017 haft en længere brevveksling med fiskeriministeriet angående bl a. laksefordelingen i SU. Jeg har forespurgt ministeriet om konsekvenserne fra myndighedernes side, hvis Konsortiet følger fordelingen fra 2015 og 16, svaret var ganske klart, myndighederne skrider kun ind hvis den tildelte kvote til hele åsystemmet overtrædes.

Derfor fisker Konsortiet efter vedtagne regler for 2015 og 16. 25 % af laksene reserveres til foreninger opstøms RSF s fiskevand, dvs. 27 små laks og 21 store laks, når de foreninger har fanget dem fisker de videre på fælles kvoten. Fælleskvoten er de resterende laks, 81 små laks og 62 store laks, ingen forening må hjemtage mere end 50 % af fælleskvoten, dvs at konsortiet max kan hjemtag 31 store laks og 40 små laks, under forudsætning af at kvoten ikke fiskes op af andre foreninger inden.

Fiskeriministeriet har pr. mail meddelt at hvis der fiskes efter ovenstående, vil det være en overtrædelse af bekendtgørelsen, der opfodres til et forligsmøde i SU om en samlet beslutning af fordelingen, dette møde er holdt, læs afgørelsen i de 6 nedenstående mail, start nedefra. Konsortiet ønsker ikke at tage alle lystfiskere ved åen som gidsel i sagen, derfor frafalder vi at fiske efter 2015/16 modellen, hvor konsekvensen jo er at ministeriet inddrager hele kvoten, for at følge meterfordelingen, og opfodre alle medlemmer af konsortiet til at følge gældende lovgivning.

Mødereferat modtaget onsdag den 11/4 kl. 19,01 så det er ikke verdens længste telefon møde, når man tænker på at referatet skal skrives også, jeg bemærker også at jeg ikke var budt med til telefonmødet, til trods for at jeg havde gjort opmærksom på at jeg var ved computeren til 18,30, det er jantelov af værste skuffe, og opfylder slet ikke kravene for møder vedtaget i SU

 

Hej til alle

Hermed mødereferat.

Mødereferat den 11. april 2018 om Laksekvote SU Ribe Å-systemet.

I anledning af indkaldelse til møde i Vojens  

kl. 19 d.d. om kvotefordeling er der afholdt telefonmøde i dag, som følge af afbud fra Gert Mikkelsen, Ribe Vesterå. 

Fraværende Jørn Laursen (Big Five), grundet ferie.

Mellem de resterende medlemmer, som repræsenterer en stor majoritet af å-systemet, er følgende forelagt.

Dagsorden: Laksekvoten 2018.

Fremlagt blev de fra Gert Mikkelsen i dag i mail forelagte 3 forslag til ændret kvotefordling.

Det blev besluttet at disse ikke kan nyde fremme. Ingen stemte for.

Der er mellem de nedennævnte deltagere enighed om, at fordeling som vedtaget den 12. marts 2018 bibeholdes uændret. 

Ikke andre punkter, mødet hævet. 

Den 11. april 2018.  Referent Frede M. Bojsen

Deltagere:

Asger Brodde, formand SU (uden stemmeret)

Erik Dahlgren, RSF

Preben Nielsen, Sønderjyske

Allan Kjærgaard, Gelsåsammenslutning 1976

Svend Brodersen, Gram Slot

Frede Mygind Bojsen, Nørre å

Henrik Dinesen, Jels Fiskeriforening. 

Med venlig hilsen

Asger Brodde

Følgende sendt onsdag den 11/4 kl. 11,36

Hej

Vi har ikke mulighed for at deltage, men sender her forslag til et kompromis om laksekvotefordelingen, vi kan så se hvordan det ender.

Forslag 1

Vi prøver i år at fiske efter 2016 modellen, 25 % til foreninger opstrøms RSF s vand, resten på fælleskvote hvor ingen må hjemtage mere end 50 %, de med fast kvote fisker videre på fælleskvoten når de har opfisket deres egen kvote, så ser vi om nogen bliver snydt ved det, for så at rette ind til næste år.

Forslag 2

Vi vedtager at de der vil fiske meterfordeling gør det, og de der ønsker 2016 modellen gør det, jeg tror sagtens vi kan holde os inden for den tildelte kvote på den model, der spørges myndighederne om de kan accepter et mindre overfiskeri hvis det skulle komme dertil.

Forslag 3

Vi vedtager at de der vil fiske meterfordeling gør det, og de der ønsker 2016 modellen gør det, jeg tror sagtens vi kan holde os inden for den tildelte kvote på den model, hvis vi når den tildelte kvote og der må meddeles stop, for hjemtagelse af laks, får de foreninger der har laks tilbage dem ekstra fra fælleskvoten næste år.

Jeg er ved computeren til kl. 18,30 i aften og er derefter først hjemme sendt, håber vi finder en løsning der er til alles bedste.

MVH

Gert

Følgende udsendt onsdag den 11/4 kl. 6,45

Hej til alle

Hermed min mail igen, jeg glemte at påfører dagsorden på den første mail.

Vores fælles laksekvote er i alvorlig fare.

Vi riskerer at Fiskeristyrelsen fratager os kvoten, pga. uenigheden med Gert Mikkelsen og de øvrige i SU om fordelingen af kvoten.

Derfor indkalder jeg til haste møde i SU i dag onsdag den 11. april kl. 19.00 i Danmarksgade i 

Vojens. 
 Dagsorden :

1. Laksekvote fordelingen. 

Jeg har forsøgt at ringe jer op sent i går aftes.
Det lykkedes mig ikke, at få jer alle i tale.

For at mødet kan blive til noget, mangler jeg at høre fra Gert Mikkelsen og Erik Dahlgren.

Gert Mikkelsen du sendte mig en SMS, imedens jeg var ved at skrive denne mail. Derfor sætter jeg din besked ind her:

G morn Asger jeg har hørt din besked på telefon svaren, jeg vil gerne være med til at  finde en løsning, har dog kalenderen  fyldt onsdag og torsdag aften. Jeg foreslår vi klare det på mail, vi rundsendt vores forslag til en løsning og ser hvad der kommer ud af det, gerne med myndighederne som cc så de kan se der er vilje. Skal ud og regulere skarv nu. Gert

Tak for dit svar Gert.

Jeg fastholder at vi afholder til et møde i Samarbejdsudvalget hurtigst muligt. Eks. onsdag - torsdag aften i denne uge.

Det er en meget alvorlig sag, derfor er et møde hvor vi alle sider ved bordet,  i den grad påkrævet. 

Må jeg hurtigst mulig hører fra dig Gert Mikkelsen og jer andre. 
 

Følgende har givet deres accept for at deltage i aften :
Preben Nielsen SSF
Allan Kærgaard GÅS
Frede Boysen Nørre å 
Asger Brodde formand.
Jørn Laursen afbud pga. ferie.

Med venlig hilsen
Asger Brodde

Nedenstående modtaget onsdag den 11/4 kl. 12,10

Kære Gert Mikkelsen

Vi har modtaget orientering om, at der er indkaldt til ekstraordinært møde i Sammenslutningen.

Vi forventer herefter en afklaring af Sammenslutningens fordeling af laksekvoten.

 Med venlig hilsen

LENE JENSEN SCHEEL-BECH Nedenstående sendt tirsdag den 10/4 kl. 14

Hej Lene og Jimmy

Jeg mener ikke der er lavet nogen gyldig fordeling af laksekvoten i sammenslutningen i år, dette redegør jeg for i vedhæftede fil.

Det er nu helt op til Jer at vurdere hvad der skal se med laksekvoten i Ribe Å i år, jeg håber i vil anerkende begge forslag til fordeling og lade os fiske efter dem, dette må selvfølgelig ikke føre til overskridelse af laksekvoten, hvilket det bestemt heller ikke gør, set i lyset af at der sidste år var 45 laks der reelt ikke blev hjemtaget, og i år er kvoten øget med 80 stk. så der er rigelig med laks til at forsøge begge fordelinger.

Som jeg sagde i telefon i går, så ønsker Konsortiet Ribe Vesterå ikke at overtræde nogen bekendtgørelse, og følger Jeres afgørelse i sagen.

Med venlig hilsen

Gert Mikkelsen

 

Nedenstående modtaget lørdag den 7/4 kl. 11,44

> Kære Gert Mikkelsen

> Fiskeripolitisk kontor og Fiskeristyrelsen henviser til vores tidligere besvarelser til dig af henholdsvis 20. marts 2018 og 17. november 2017.

> Det fremgår bl.a. heraf, at vilkår for fordeling af laksen langs vandsystemet fastlægges i sammenslutningen. Det betyder, at det er sammenslutningen, der fastlægger vilkår for fordeling af laksen langs vandsystemet - og således ikke fx enkelte foreninger eller enkelte fiskeriberettigede i sammenslutningen. Det er således ikke korrekt, at fiskeripolitisk kontor har svaret dig, at Konsortiet kan følge en anden fordeling end den, der fastlægges i sammenslutningen.

> Laksekvoter kan ikke tildeles enkelte fiskeriberettigede, men kun til en sammenslutning af fiskeriberettigede. Den samlede laksekvote tildeles sammenslutningen. Det er op til sammenslutningen at administrere laksekvoten i overensstemmelse med de for tilladelsen fastsatte vilkår. Hvis det ikke er muligt for de fiskeriberettigede at modtage kvoten inden for de fastlagte rammer og vilkår - dvs. vilkår fastlagt af Fiskeristyrelsen og vilkår fastlagt af sammenslutningen - så kan Fiskeristyrelsen meddele afslag på at tillade fiskeri og landinger af laks.

> Som det fremgår af vores besvarelse af 17. november 2017, er den sanktionsmulighed, der kan tages i anvendelse, hvis sammenslutningen ikke overholder reglerne, en inddragelse af kvoten. Dette gælder f.eks. ved overskridelse af kvoten, men også hvis f.eks. fordeling af kvoten i sammenslutningen vil betyde en overskridelse af kvoten. Vi kan i den forbindelse oplyse, at vi er blevet gjort opmærksom på, at der på hjemmesiden for Konsortiet Ribe Vesterå fremgår at der må hjemtages et højere antal laks end der er fastlagt i sammenslutningen Samarbejdsudvalget for Ribe Å systemet. Denne fordeling ses ikke at være i overensstemmelse med de vilkår for fordeling  og antal af laks langs vandsystemet, som er fastlagt i sammenslutningen. Vi anmoder derfor om en tilkendegivelse om overensstemmelse vedrørende fordeling af laks fastlagt i sammenslutningen. Denne tilkendegivelse bedes fremsendt senest den 10. april, 2018 kl 12.

> Med venlig hilsen

> LENE JENSEN SCHEEL-BECH 

 

Foreninger og Kvote efter  Kvote 2017  Fangst 2017  Ikke hjemtaget  Kvote 2018  Kvote 2018  Fangst af laks i
Konsortier i SU 2016 model efter M model Hjem og genudsat 2017 efter M model efter 2016 model 2013 til 2017
Konsortiet Ribe Vesterå fri kvote max 43  16+9 508 0 21 Fri kvote max 72 1508/68 %
Ribe Sportsfisker Forening fri kvote max 43  30 223 0 58 Fri kvote max 72 561/25 %
Big Five fri kvote max 43  1 3 0 1 Fri kvote max 72  
Sønderjysk Sportsfiskerforening 8 + fri max 43 20 43 10 39 16+fri max 72 73/3,5 %
Gelså Sammenslutningen 15+fri max 43 39--9 25 15+9 59 24+fri max 72 56/2,5 %
Nørreå Konsortiet 1+fri max 43 5 3 2 10 4+fri max 72 De øvrige 5
Gram Slot 2+fri max 43 5 0 5 4 2+fri max 72 foreninger
Nørreå/Jels Å Frede Boisen 1+fri max 43 1 2 0 3 1+fri max 72 samlet
Jels Sportsfiskerforening 5 (B kvote) 5 (B kvote) 0 4 5 (B kvote) 5(B kvote) 24/1 %
Total     807 36+9 200   2222
               
                                                                          Forklaring til ovenstående             
Antal laks tildelt åsystemmet Kvoten tildelt 2016/17 var 120 A laks og 5 B laks, 2018 er kvoten øget til 195 A laks og 5 B laks  
Kvote efter 2016 model I 2016 blev 25 % af kvoten 18 stk reserveret tilforeninger højere oppe end RSF s fiskevand,   
  resten 86 stk. blev sat i en fælles kvote, af den kvote måtte ingen forening hjemtage mere end   
  50 %, når foreningerne med fast kvote har fanget sin kvote fisker de videre på fælles kvote  
Kvote 2017 efter M model I 2017 blev kvoten fordelt efter meter bred model. De 39-9 hos Gelså Sammenslutningen kommer  
  fordi at Gelså bortgav 9 stk til Konsortiet Ribe Vesterå derfor kom konsortiet  op på 25 laks.  
Fangst 2017 hjem og genudsat I 2017 blev der fanget 807 stk. laks total i Ribe Åsystem, 89 stk. blev hjemtaget, 200 forskellige   
  lystfiskere fangede  laks i 2017, en del af dem ville givet gerne have udnyttet den ubrugte kvote.  
Ikke hjemtaget 2017 Af kvoten på 125 laks blev der kun hjemtaget 89 stk. Havde Konsortiet ikke fået 9 stk. af  
  Gelså var der kun blevet hjemtaget 80 laks, og hele 45 stk af kvoten blev ikke udnyttet  
Kvote 2018 efter M model Hvis kvoten for 2018 bliver fordelt efter meter bliver fordelingen sådan, hvis fangsterne bliver som  
  2017 resultere dette i at mellem 115 og 120 stk af kvoten på 200 stk. ikke bliver udnyttet  
Kvoten 2018 efter 2016 model Hvis kvoten bliver fordelt efter 2016 model gives 25 % til de øverste stykker  47 stk.  
  Fælles kvoten bliver så 144 stk. hvor ingen forening må hjemtage mere end 50 %    
Fangst af laks i 2013 til 2017 Fangst af laks i Ribe åsystem fra 2013 til og med 2017 i antal og procentdel af den enkelte forenings  
  fangst. Det kan her nævnes at de 5 små foreninger er slået sammen og har fanget 1 % af fangsterne.  
  Ser man på tildeling af laks for 2018 er de tildelt 23  laks, medens Ribe Vesterå er tildelt 21 laks, til  
  trods for at der her fanges 68 % af laksene.        
               

 

Fordeling af laks ved Ribe åsystem og regler om fordeling

Det har nu i mange år hersket kaotiske og anarkistiske tilstande når lakskvoten skal fordeles ved Ribe åsystem, dette skyldes ene og alene, at der ingen retningslinjer er for fordeling af laksekvoter, når der kun er et SU i et åsystem, Modsat er der regler for fordelingen, hvis der er 2 eller 3 SU i et åsystem, ligeledes er der regler for fordeling, hvis en forening vælger at stå udenfor SU og bare ønsker at deltage i fordeling af laksekvoten.

Lidt historie:

Ribe Å system har nu en del år haft lakskvote, kvoten startede på 90 stk. stigende til 100 stk. til 120 stk. og nu i 2018 til 200 stk., dette viser jo at bestanden er på rette vej.

Helt fra første år med laksekvote har der været ballade om fordelingen. Dette bunder i at de 2 foreninger der ligger højest oppe i vandsystemet har stemmeflertal og dikterte en fordeling af laks pr. meter. Det vil sige at modsat alle andre vandsystemer gives der størst kvote langt oppe i systemet, på stykker hvor der næsten ikke eller slet ikke fanges laks, det bevirker en utrolig dårlig udnyttelse af kvoten.

Det medførte at der den 1/1 2015 etableres et samarbejdsudvalg nr. 2 i Ribe åsystem, Samarbejdsudvalget Ribe Vest, dette medførte at følgende træder i kraft ved laksefordeling.

Nedenstående fra fiskeriloven:

Ministeren kan efter det foreslåede stk. 2 fastsætte regler om tildelingen af laksekvoten. Det vil blive fastlagt, at i tilfælde, hvor laksekvoten tildeles til mere end én sammenslutning i det enkelte vandsystem, vil antallet af de laks, der tildeles den enkelte sammenslutning, blive tilpasset den del af kvoten, som skønnes at kunne landes på den del af vandsystemet, som den enkelte sammenslutning omfatter. Der er således ikke nødvendigvis tale om, at en sammenslutning, der omfatter en tredjedel af den del af vandsystemet, hvor der må landes laks, får tildelt en tilsvarende del af kvoten. Der kan ved den skønsmæssige fordeling af kvoten blive tale om en anden fordeling, hvis den pågældende sammenslutning f.eks. omfatter et område, hvor der kun i meget begrænset omfang findes fangstmodne laks i den periode, hvor der er åbnet for fiskeri. Dette vil bero på den biologiske vurdering, der ligger til grund

Dette bevirkede at der i foråret 2015, afholdtes møde mellem Fiskerikontrollen ved Jimmy Jensen, DTU ved Finn Sivebæk, SU vest ved Claus Ehmsen og SU Ribe Åsystem ved Preben Nielsen, for at finde en fordeling på en fælles kvote. Det kom der en rigtig fornuftig fordeling ud af, beskrevet i vedhæftede fil, SU Vest anser det, som den fremtidige fordelingsnøgle, derfor nedlægges SU vest for at genindtræde i det samlede SU i 2016, blot for at konstatere at man i 2017 genindførte meterfordeling.

Nu står Konsortiet Ribe Vesterå så overfor valget om vi igen skal udtræde af SU, denne gang for at søge laksekvote udenfor SU efter reglen om, at det skal foregå på rimelige betingelser.

Nedenstående fra fiskeriloven:

 

Endelig er det en forudsætning, at sammenslutningen også skal tilbyde ikke-medlemmer mulighed for at deltage i laksefiskeriet i området på rimelige betingelser. Det vil dog i udgangspunktet som hidtil være op til sammenslutningen selv at fastsætte regler for ikke-medlemmers deltagelse, herunder muligheden for efter foreningernes gældende, private kutyme at kræve betaling, der står i forhold til de udgifter, sammenslutningen har i forbindelse med laksefiskeriet. Dette berøres således ikke af lovforslaget.

Eller samle SU vest igen og få tildelt laks efter reglen om 2 SU. Konsortiet Ribe Vesterå ser allerhelst, at der er et samlet SU, men det kræver, der bliver sat regler op for fordeling af laks, der gerne er de samme som ved 2 SU.

Konsekvenserne ved de 2 fordelingsmåder:

Laks fordelt pr. meter vand er praktiseret ved Ribe Å fra der første gang blev tildelt laksekvote. Dette har resulteret i en meget dårlig udnyttelse af kvoten, gennemsnitlig udnyttelse af kvoten ligger omkring 50 %. I 2015 og 2016 hvor der blev fisket efter en delvis fri fælles kvote, aftalt i fællesskab med de 2 SU, DTU og fiskerikontrollen, steg udnyttelsen af kvoten til 75 %, ved meterfordeling i 2018 forventes udnyttelsen at falde væsentlig nok til omkring 40 %.

Dette harmonerer slet ikke med, ideen om at så mange som muligt skal have chancen for at kunne hjemtage en laks, et af argumenterne for at staten indførte reglen om 1 laks pr. mand i hvert åsystem.

Som man ser på vedhæftede fil så tildeles der 10 % af kvoten til 5 foreninger, der samlet står for 1 % af fangsterne, medens sammenslutningen der står for 2,5 % af fangsterne får tildelt 30 % af kvoten, dette sammenlignet med at Konsortiet der står for 68 % af fangsterne tildeles 10 % af kvoten. Det giver jo ingen mening når formålet er at så mange, som muligt skal kunne hjemtage en laks.

Politisk:

Da der tilsyneladende ikke kan indgås et fornuftigt forlig, hverken foreningerne imellem eller fra myndigheder der har med laksekvote/fordeling at gøre, vil Konsortiet  Ribe Vesterå nu forsøge at rejse sagen politisk og har derfor rette henvendelse til folketingsmedlem Carl Holst Rødding, han vil nu kigge på sagen og se hvad der kan gøres ad politisk vej.

Løsningsforslag:

Konstruktive løsningsmodeller til en bedre udnyttelse af lakskvoten i et SU modtages gerne, og  kommentarer i øvrigt. På terne8@stofanet.dk

Med venlig hilsen

Konsortiet Ribe Vesterå

Ved Gert Mikkelsen

Ternevænget 8

Ribe

 

 

Sendt til følgende:

Carl Holst Rødding

Medlemmer af Samarbejdsudvalget for Ribe Åsystem

Fiskerikontrollen ved Jimmy L Jensen

DTU Silkeborg ved Finn Sivebæk, Anders Koed og Niels Jepsen

Udenrigsministeriet Fiskeristyrelsen ved Lene Jensen Scheel-Bech

Danmarks Sportsfisker Forening ved Kåre Manniche Ebert

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark ved Niels Barslund

Dansk center for vildlaks ved Gert Holdensgaard

Naturstyrelsen ved Jan S Jensen

Vestkysten ved Kåre Velinder

Dr. Nyhederne ved Lars Damgård Sørensen

TV Syd

 

 

Lakseregler 2017

• Sæsonen går fra 16. april til og med den 31. oktober i Vadehavsvandløbene

• Forbud mod brug af rogn og rejer.

• Der må kun bruges én krog på linen (enkelt, dobbelt eller trekrog), som skal være uden modhager.

• Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt

på cirkelkroge uden modhager.

• Dog må der anvendes andre krogtyper med modhager, når

der medefiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse 12 eller en

enkeltkrog, der er mindre.

• I søerne gælder de ovenstående regler ikke – bortset fra, at

Der ikke må fiskes med rogn og reje.

 

NB! Der kan hjembringes én laks pr fisker pr år pr vandsystem.

Når kvoten er opfisket, skal al laks genudsættes. Se de respektive foreningers og sammenslutningers hjemmeside for yderligere information inden fiskeri påbegyndes.

Fordeling af laks 2017

Antal laks til Ribe å system 115stk.

Lodsejer / forening / konsortiet

Sammenslutning

Antal laks små store

 

Gert Mikkelsen ( Konsortiet Ribe Vester Å)

14 - 11

25 stk. i år mod 43 sidste år et minus på 18 stk.

Ribe Sportsfiskerforening

17 - 13

30 stk. i år mod 43 sidste år et minus på 13 stk.

Nørre Å Konsortiet

3 - 2

5 stk. i år mod 1 sidste år et plus på 4 stk.

Svend Brodersen (Gram Slot)

3 - 2

5 stk. i år mod 1 sidste år et plus på 4 stk.

Gels Å Sammenslutningen

17 - 13

30 stk. i år mod 15 sidste år et plus på 15 stk.

Sønderjysk Sportsfiskerforening

11 - 9

20 stk. i år mod 8 sidste år et plus på 12 stk.

The Big Five 

1 valgfri

Samme

Nørre Å (Frede Boisen)

1 valgfri

samme

Jels Fiskeriforening

0

Samme fisker på de 5 stk i B kvoten

I alt ca.

117

 

 

FORDELING AF LAKS 2016

Ribe Å Systemet, laksekvote for 2016, antal 115 stk. fra A laksevand og 5 stk. B laksevand.


 

Samarbejdsudvalgene SU-Ribe Vest og samarbejdsudvalg for Ribe Å System, har fordelt laksekvoten på følgende måde.

Fri laksekvote 86 stk. laks, restkvote 28 stk. laks.

Fri laksekvote 86stk laks: Alle foreninger fisker på den frie laksekvote, 50 laks på 75cm eller der under og 36 laks over 75cm. En forening må maksimalt hjemtage 50 pct. af den frie kvote = (43 laks).

Foreninger der er uden restkvote, har fiskestop når den frie kvote er opfisket eller foreningen har hjemtaget 50 pct. af den frie kvote.

Foreninger med laksekvote fisker på laksekvoten indtil denne er opfisket, herefter fiskes der på den frie laksekvote indtil denne er opfisket.

Derudover må der hjemtages 5stk laks fra B laksevand de er ikke fordelt, alle med B laksevand må fiske på laksekvoten. Se på kortet hvor der er A laksevand og hvor der er B laksevand.

 

 

 

 

 

 

 

Vejret og vandstanden udenfor slusen i Ribe

 

 

Vandstand i byen

 

Vandstand inden for slusen

 

 

Danskfiskekort.dk

 

 

Højvandskalender

 

 

Ål sælges

Ring på telefon

75 41 06 57

 
     

Konsortiet Ribe Vesterå v. Gert Mikkelsen